Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2013

potencjalnie
5924 fbf5 500
Reposted fromallnight allnight vialiars liars

April 26 2013

potencjalnie

Parę lat temu wstecz chcieliśmy wczuć się w dorosłość. Dziś oddalibyśmy wszystko, by móc znów żyć beztrosko.

— z serii: głupota ludzka nie zna granic
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve viamnu mnu
potencjalnie
Czasami idę do klubu i upijam się
To śmieszne jak stajesz się bezuczuciowy
Reposted frommnu mnu
potencjalnie
2297 4810
Reposted fromarmadillo armadillo viamnu mnu
potencjalnie
1960 295d
Reposted fromretaliate retaliate viamnu mnu
potencjalnie
najlepszy komplement jaki można usłyszeć od kogoś na kimś Ci zależy - ” Nie zmieniaj się ”
Reposted fromnexxt nexxt viamnu mnu
potencjalnie
potencjalnie
3176 cd20
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viazjadlabymcie zjadlabymcie
potencjalnie
8854 aad2
Reposted fromthegirl thegirl viazjadlabymcie zjadlabymcie
potencjalnie
8814 8ad6
Reposted fromspicytomato spicytomato viazjadlabymcie zjadlabymcie
potencjalnie
9715 6fd2
Reposted fromretaliate retaliate viadaisies daisies
potencjalnie
2018 4e66
Reposted fromlabellavita labellavita viadaisies daisies
potencjalnie
potencjalnie
krótko i na temat: albo jesteś, albo Cię nie ma. nie istnieje nic pomiędzy. 
— veriolla.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viadaisies daisies
potencjalnie
6351 e4c1
Reposted frommachamfakami machamfakami viadaisies daisies
potencjalnie
9916 ec75
Reposted fromoopsiak oopsiak viadaisies daisies

April 25 2013

potencjalnie
8935 5894
Reposted frompatt patt
potencjalnie
4704 952e
Reposted frompatt patt
potencjalnie
1813 59d1
potencjalnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl